Examenreglement Vervolg Vakopleiding Bloemschikken

Dit examenreglement is opgemaakt door After All Vakopleidingen Bloemschikken op 1 juli 2021. Alle eerdere examenreglementen van de Vervolg Vakopleiding Bloemschikken van After All komen hiermee te vervallen.

Het examenreglement beschrijft en specificeert de regels die worden gehanteerd bij het afnemen en beoordelen van de praktijkexamens die worden afgelegd door cursisten van de Vervolg Vakopleiding Bloemschikken van After All.

Dit examenreglement kun je hier downloaden.

Artikel 1

 

Definities

1.1

In deze examenreglementen worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Examen: Het geheel van de tests ter beoordeling van de kandidaat om te kunnen vaststellen of de kandidaat tegemoet komt aan de kwalificaties van het betreffende diploma.
 • Examencommissie: De commissie die is samengesteld door After All voor de organisatie en uitvoering van het betreffende examen.

Artikel 2

 

Organisatie

2.1

Het examen wordt georganiseerd door After All Vakopleidingen Bloemschikken.

2.2

De toezichthouder is de examencommissie.

2.3

Het examen is geen openbaar examen.

 

Artikel 3

 

Identificatie

3.1

De kandidaat dient zich te identificeren indien de kandidaat daar door de examencommissie om wordt verzocht. Wanneer de kandidaat geen geldige identificatie kan overleggen ontvangt de kandidaat geen diploma.

3.2

Tijdens het examen dient de kandidaat de instructies van de examencommissie op te volgen.

 

Artikel 4

 

Examen informatie

4.1

De kandidaat ontvangt alle benodigde informatie tenminste zeven dagen voor aanvang van het examen, waaronder:

 • De plaats en exacte tijd waarop het examen wordt afgenomen;
 • Een examenrooster;
 • Instructies betrekking hebbend op het examen.

Artikel 5

 

Exameneisen

5.1

Alleen kandidaten die de Vervolg Vakopleiding bij After All of een gelijkwaardige opleiding (b.v. ADFA) ergens anders hebben gevolgd kunnen in staat worden gesteld het examen af te leggen.

 

Artikel 6

 

Examenonderdelen Vervolg Vakopleiding Bloemschikken

6.1

Het af te nemen examen van de Vervolg Vakopleiding is een praktijkexamen. Tijdens het examen dient iedere kandidaat twee bloemenarrangementen te maken. Deze twee examenonderdelen worden aan de kandidaten bekendgemaakt tijdens de examenvoorbereidingsdag.

6.2

De arrangementen zullen ieder worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Vorm;
 • Houdbaarheid & Techniek;
 • Creativiteit.

Artikel 7

 

Cijfers

7.1

De cijfers die kunnen worden toegekend aan ieder individueel bloemenarrangement gaan van 1 (één) tot en met 10 (tien). Er kunnen ook halve cijfers worden toegekend, bijvoorbeeld 6,5 (zes komma vijf).

 

 • 1 en 2 : erg slecht;
 • 3 en 4 : slecht;
 • 5 : onvoldoende;
 • 6 : voldoende;
 • 7 : goed;
 • 8 : erg goed.
 • 9 : uitstekend;
 • 10 : perfect.

Artikel 8

 

Slagen voor het examen

8.1

De kandidaat slaagt voor het examen van de Vervolg Vakopleiding Bloemschikken, wanneer de kandidaat:

 • een totaal score heeft van tenminste 11 (elf) punten;

     én

 • twee maal het cijfer 5,5 (vijf komma vijf) of hoger heeft;

 

Artikel 9

 

Zakken voor het examen

9.1

De kandidaat zakt voor het examen van de Vervolg Vakopleiding Bloemschikken, wanneer de kandidaat:

 • een totaal score heeft die lager is dan 11 (elf) punten;

      of

 • minder dan twee maal het cijfer 5,5 (vijf komma vijf) of hoger heeft;

 

Artikel 10

 

Herexamen

10.1

Bij de Vervolg Vakopleiding Bloemschikken is geen herexamen mogelijk.

Artikel 11

 

Diploma en Cijferlijst

11.1

Wanneer de kandidaat slaagt voor het examen ontvangt de kandidaat een diploma dat het niveau van de opleiding weergeeft.

11.2

De behaalde cijfers worden vermeld op een separate cijferlijst.

 

Artikel 12

 

Certificaat van Deelname

12.1

Wanneer de kandidaat niet slaagt voor het examen dan ontvangt de kandidaat een certificaat van deelname dat aangeeft dat de kandidaat de op het certificaat genoemde opleiding heeft gevolgd. Het certificaat zegt niets over het niveau van de kandidaat met betrekking tot de opleiding.

12.2

Het certificaat blijft geldig als toelatingsbewijs voor het examen van de Vervolg Vakopleiding Bloemschikken gedurende de rest van het kalenderjaar waarin het certificaat werd verkregen, plus het volledige aansluitend kalenderjaar.

 

Artikel 13

 

Opnieuw examen doen

13.1

Wanneer een kandidaat niet is geslaagd voor het examen van de Vervolg Vakopleiding Bloemschikken, dan kan de kandidaat opnieuw deelnemen aan het examen aan het eind van de volgende Vervolg Vakopleiding Bloemschikken. De kandidaat kan dan ook opnieuw deelnemen aan de examenvoorbereidingsdag.

13.2

De kandidaat kan deelnemen aan een examen zolang het door de kandidaat verkregen certificaat van deelname geldig is.

13.3

Om opnieuw deel te kunnen nemen aan het examen, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, dient de kandidaat zich in te schrijven voor het betreffende examen, waaraan kosten zijn verbonden.

 

Artikel 14

 

Beroep

14.1

Het is voor de kandidaat niet mogelijk tegen de uitslag van het examen in beroep te gaan.

14.2

De examencommissie van After All zal een bindend besluit nemen in het geval iets niet door dit reglement wordt afgedekt, of in geval van noodzakelijke wijzigingen en of aanpassingen van dit reglement.