Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van:

After All Vakopleidingen Bloemschikken v.o.f., kantoor houdende aan De Wieken 75, 6021 LB Budel en onder nummer 34222503 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant, hierna te noemen: gebruiker.

 

Artikel 1

 

Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2

 

Algemeen

2.1

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3

 

Inschrijvingen en deelname aan een opleiding

3.1

Inschrijvingen vinden steeds plaats voor een volledige opleiding, nooit voor een deel ervan tenzij uitdrukkelijk onderling overeengekomen.

3.2

Bij inschrijving voor een opleiding verplicht de deelnemer zich tot het betalen van het volledige cursusgeld. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een betalingsregeling, behoren hiertoe ook de administratiekosten.

3.3

De opleidingen van gebruiker zijn persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar.

3.4

Niet betalende relaties van cursisten worden tijdens lesuren niet toegelaten in de leslokalen.

3.5

Niet gevolgde lessen worden niet gecompenseerd of verrekend.

3.6

Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een betalingsregeling is de inschrijving voor een opleiding pas definitief na betaling van het volledige cursusgeld.

3.7

Wanneer wel gebruik wordt gemaakt van een betalingsregeling is de inschrijving voor een opleiding pas definitief na betaling van het inschrijfgeld.

 

Artikel 4

 

Aanvang van opleidingen

4.1

Voor elke opleiding van gebruiker geldt dat er slechts met de opleiding wordt gestart bij voldoende deelnemende cursisten, te beoordelen door gebruiker.

 

Artikel 5

 

Uitvoering van de overeenkomst

5.1

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3

Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 6

 

Wijziging van de overeenkomst

6.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de vereenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7

 

Honorarium

7.1

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3

Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5

Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.6

Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

7.7

Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7.8

Toeslag voor werkzaamheden in de avonduren bedraagt 25%.

7.9

Toeslag voor werkzaamheden in het weekend bedraagt 50%.

 

Artikel 8

 

Betaling

8.1

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4

Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.5

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

8.6

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 9

 

Annulering van een opleiding door gebruiker

9.1

Wanneer een opleiding wordt geannuleerd door gebruiker worden de deelnemers hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Reeds gedane betalingen worden binnen 14 dagen gerestitueerd.

9.2

Wanneer gebruiker zich genoodzaakt ziet een opleiding geheel of gedeeltelijk te annuleren vanwege overmacht (force majeure), dan is gebruiker niet verplicht reeds gedane betalingen door deelnemer te restitueren. Reeds bestaande betalingsverplichtingen van deelnemer aan gebruiker komen dan niet automatisch te vervallen. Gebruiker stelt in voorkomend geval deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 10

 

Annulering van een opleiding door de deelnemer

10.1

Annulering door de deelnemer dient uitsluitend schriftelijk, per e-mail naar info@afterall.nl of per fax te geschieden. Datum poststempel geldt als datum van annulering.

10.2

Deelnemer kan tot 14 werkdagen na inschrijving annuleren zonder verdere gevolgen; de zogeheten bedenktermijn.

10.3

Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd tot 60 dagen voor aanvang van de opleiding dan zijn administratiekosten ad € 25,- verschuldigd.

10.4

Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd 60 tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding dan is 50% van het totale cursusgeld verschuldigd.

10.5

Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd 30 dagen of minder voor aanvang van de opleiding dan is 100% van het totale cursusgeld verschuldigd.

10.6

Wanneer een inschrijving wordt geannuleerd vanwege ziekte, ziekenhuisopname of een sterfgeval, dan behoudt gebruiker zich het recht voor te vragen om een doktersverklaring c.q. overlijdensbericht.

 

Artikel 11

 

Eigendomsvoorbehoud

11.1

Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.2

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.3

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen elden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.4

De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

11.5

Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.6

Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 12

 

Incassokosten

12.1

Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

12.2

Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding inaanmerking.

12.3

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

12.4

Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 13

 

Opschorting en ontbinding

13.1

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2

Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4

Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14

 

Vrijwaringen

14.1

De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2

Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 15

 

Risico-overgang

15.1

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 16

 

Overmacht

16.1

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

16.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

16.3

Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

16.4

Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17

 

Geheimhouding

17.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18

 

Intellectueel eigendom en auteursrechten

18.1

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

18.2

Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.3

Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 19

 

Niet-overname personeel

19.1

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 20

 

Geschillen

20.1

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

20.2

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in nderling overleg te beslechten.

 

Artikel 21

 

Toepasselijk recht

21.1

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 22

 

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

22.1

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

22.2

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 23

 

Klachtenprocedure

23.1

After All wenst dat u tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Dingen kunnen echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.

Bij After All proberen we te leren van onze fouten door te luisteren naar uw opmerkingen en/of klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen. Indien dit niet afdoende zou zijn dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

23.2

Hoe dient u de klacht in en aan welke eisen moet een klacht voldoen:

  a) Mondeling

 • Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen behandeld. Een voorbeeld is het niet snel genoeg terugbellen.
 • Is uw klacht niet zo eenvoudig dan kunt u het beter op papier zetten.

  b) Schriftelijk

 • Een schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval bevatten: uw naam en adres, de datum en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de klacht. Tot slot moet u de schriftelijke klacht ondertekenen.
 • Zodra wij de schriftelijke klacht van u hebben ontvangen krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd.

23.3

Wat gebeurt er met uw klacht:

 • Allereerst wordt elke klacht door After All vertrouwelijk behandeld. Uw klacht wordt bij de directie van After All binnen twee weken in behandeling gegeven. Een directielid zal dan met u een afspraak maken om de klacht te bespreken, waarvan een schriftelijk verslag gemaakt zal worden. Hierna krijgt u een mondelinge uitleg én brief toegezonden met de motivering van de uitkomst en de conclusies.
 • Een en ander zal, indien mogelijk, binnen een termijn van vier weken afgehandeld worden. Indien de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld, krijgt u een indicatie op welke termijn u uitsluitsel kunt verwachten. Alle klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

23.4

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de wijze waarop uw klacht is afgewikkeld, dan kunt u zich wenden tot:

Het Mediators Collectief

De uitspraak van bovengenoemde instantie is bindend voor gebruiker.