Algemene Voorwaarden 2021

 

Algemene Voorwaarden voor consumenten en zakelijke afnemers:

After All Vakopleidingen Bloemschikken v.o.f., onder nummer 34222503 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden als pdf-bestand.

Artikel 1 - Definities

 

1.1

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opleiding:
  Een door After All verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

 • Inschrijving:
  Een door de Klant ingestuurde en door After All bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een Opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en After All.

 • Aanmelddatum:
  De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een Opleiding.

 • Aanvangsdatum:
  De datum waarop de Opleiding is gestart.

 • Studieduur:
  De duur van de Opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie.

 • Datum einde opleiding:
  De datum waarop de Opleiding is afgelopen.

 • Opleidingsinformatie:
  Informatie over de Opleiding zoals gepubliceerd op www.afterall.nl en/of vermeld in de brochures.

 • Klant:
  Particulier of bedrijf die bij After All een of meerdere Opleidingen afneemt.

 • Student:
  Natuurlijk persoon die de Opleiding volgt.

 • Opleidingsmateriaal:
  Leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een Opleiding.

 • After All:
  After All Vakopleidingen Bloemschikken v.o.f., kantoor houdende aan De Wieken 75, 6021 LB te Budel en onder nummer 34222503 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant.

 

Artikel 2 - Aanbod

 

2.1

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.

2.2

Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

 1. wanneer de Opleiding start;
 2. de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
 3. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 4. de wijze van betaling.

2.3

Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en After All nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van After All. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die After All met de Klant sluit.

2.4

Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

 1. de identiteit en het adres van After All, inclusief het bezoekadres;
 2. het recht van de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

 

3.1

Door in te schrijven voor de opleiding gaat de Klant met After All  een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.

3.2

Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.

3.3

De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant After All heeft bereikt en After All de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt na inschrijving per e-mail plaats.

3.4

Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan After All voor de duur van de gehele opleiding en verwacht After All van de Klant dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan After All voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Daar staat tegenover dat After All een hoogwaardige opleiding door gekwalificeerde docenten biedt. After All zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de opleiding met goed gevolg te laten afronden.

 

Artikel 4 - Prijs

 

4.1

De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.

4.2

Voor bedrijven en instellingen kan vanuit After All een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een maatwerk traject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website en/of studiegids.

4.3

Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van BTW.

 

Artikel 5 - Betaling

 

5.1

After All is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.

5.2

De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. After All stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan After All bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

5.3

Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.

5.4

Particuliere Klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met After All voortkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

6.1

Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

6.2

De Klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen de in lid 1 genoemde periode per reguliere post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

6.3

Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door After All heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. After All betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.

6.4

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert After All de retourzending niet als zodanig en is de klant verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door After All te bepalen waardevermindering te vergoeden.

 

Artikel 7 - Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 

7.1

Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is After All gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de Opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.

7.2

Als de Klant in gebreke blijft met betrekking tot de (termijn)betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, dan is After All gerechtigd om het volledige cursusgeld per direct opeisbaar te stellen.

7.3

De gevolgen van het onderbreken van de Opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen zijn onder andere:

 1. De toegang tot de leeromgeving wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld en er kunnen geen examens worden afgelegd.
 2. De studie loopt vertraging op, wat tot gevolg kan hebben dat de Opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de Opleiding niet afgerond kan worden met een diploma.

7.4

Bij beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft After All geen verplichtingen meer richting de Klant.
 2. Als beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 8 van toepassing.
 3. De beëindigde Opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de Opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.

7.5

Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en After All is beëindigd.

 

Artikel 8 – Annulering voor aanvang opleiding

 

8.1

Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 6) kan de Klant de Inschrijving met de volgende consequenties annuleren:

 1. Tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding is 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd,.
 3. Van één maand tot 14 dagen voor de startdatum is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. Binnen 14 dagen voor de start van de opleiding is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

8.2

In geval van annulering meer dan één maand voor de geplande Aanvangsdatum heeft de Klant het recht om kosteloos een andere Student aan de Opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de Opleiding. Minder dan een maand voor aanvang van de Opleiding is dit niet meer mogelijk.

8.3

Bij annulering zijn verder de volgende zaken van toepassing:

 1. Eventuele annuleringskosten dienen in één keer te worden voldaan.
 2. Eventueel door de klant ontvangen opleidingsmateriaal dient geheel geretourneerd te worden.
 3. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.

 

Artikel 9 – Voortijdig beëindigen van de Opleiding

 

9.1

Voor alle Opleidingen van After All geldt dat de Klant zich verbindt voor de gehele studieduur van de Opleiding.

9.2

Tussentijdse opzegging van een opleiding is te allen tijde mogelijk met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. Bij tussentijds opzeggen is de Klant 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd .
 2. Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde lesgeld over de volledige Opleiding verschuldigd vanaf het moment van opzegging c.q. wordt deze niet gerestitueerd, ongeacht of de Klant al dan niet aan de lessen heeft deelgenomen.

9.3

Voorts zijn bij voortijdige beëindiging de volgende zaken van toepassing:

 1. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Bij de vaststelling van de opzegdatum wordt de datum van het poststempel als verzenddatum aangehouden. In het geval van opzegging per e-mail geldt de datum van ontvangst van de e-mail.
 2. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.
 3. Het terugsturen van studiemateriaal ontslaat de Klant niet van de betalingsverplichting.
 4. Indien het verzoek tot voortijdige beëindiging ontvangen wordt na de herroepingstermijn (Artikel 6), maar voor de Aanvangsdatum, geldt als opzegdatum de geplande Aanvangsdatum.

 

Artikel 10 – Uitvoering van het onderwijs

 

10.1

After All heeft het recht de indeling van de Opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan After All om planningtechnische redenen afwijken van de in de Opleidingsinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan After All de beoogde groepsgrootte aanpassen.

10.2

Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt After All zich het recht voor een Aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Klanten ontvangen hiervan tijdig bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.

10.3

Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet After All er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal After All haar Studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht After All hier enig voordeel van ondervindt.

10.4

Bijeenkomsten staan voor de hele Opleiding vast ingepland. Bijeenkomsten missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een of meerdere bijeenkomsten opnieuw te volgen. Het is aan After All om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

 

11.1

De intellectuele eigendomsrechten op door After All geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij After All.

11.2

Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de leeromgeving van After All anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 

12.1

De aansprakelijkheid van After All is beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde lesgeld en examengeld.

12.2

After All behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.

12.3

After All is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via After All bij derden aangeschafte instrumenten/gereedschappen en/of extra accessoires.

12.4

Al het Opleidingsmateriaal van After All, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door After All ontwikkeld en/of samengesteld. After All is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van After All.

 

Artikel 13 - Persoonsgegevens en AVG

 

13.1

After All verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van Klanten. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt After All conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement van After All.

 

Artikel 14 - Wijziging Algemene Voorwaarden

 

14.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door After All worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van After All.

 

Artikel 15 - Risico-overgang

 

15.1

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst tussen After All en Klant zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze aan Klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Klant of van een door Klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 - Overmacht

 

16.1

After All is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien After All daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van After All komt.

16.2

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop After All geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor After All niet in staat is de verplichtingen na te komen.

16.3

After All heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat After All haar verplichtingen had moeten nakomen.

16.4

Voor zoveel After All ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is After All gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 - Geheimhouding

 

17.1

After All en Klant zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, After All gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en After All zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is After All niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 - Geschillen

 

18.1

De rechter in de vestigingsplaats van After All is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft After All het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.2

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

 

19.1

Op elke overeenkomst tussen After All en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

20.1

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

20.2

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 21 - Klachtenprocedure

 

21.1

After All wenst dat u tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Dingen kunnen echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.

Bij After All proberen we te leren van onze fouten door te luisteren naar uw opmerkingen en/of klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen. Indien dit niet afdoende zou zijn dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

21.2

Hoe dient u de klacht in en aan welke eisen moet een klacht voldoen:

  a) Mondeling

 • Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen behandeld. Een voorbeeld is het niet snel genoeg terugbellen.
 • Is uw klacht niet zo eenvoudig dan kunt u het beter op papier zetten.

  b) Schriftelijk

 • Een schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval bevatten: uw naam en adres, de datum en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de klacht. Tot slot moet u de schriftelijke klacht ondertekenen.
 • Zodra wij de schriftelijke klacht van u hebben ontvangen krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd.

21.3

Wat gebeurt er met uw klacht:

 • Allereerst wordt elke klacht door After All vertrouwelijk behandeld. Uw klacht wordt bij de directie van After All binnen twee weken in behandeling gegeven. Een directielid zal dan met u een afspraak maken om de klacht te bespreken, waarvan een schriftelijk verslag gemaakt zal worden. Hierna krijgt u een mondelinge uitleg én brief toegezonden met de motivering van de uitkomst en de conclusies.
 • Een en ander zal, indien mogelijk, binnen een termijn van vier weken afgehandeld worden. Indien de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld, krijgt u een indicatie op welke termijn u uitsluitsel kunt verwachten. Alle klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

21.4

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de wijze waarop uw klacht is afgewikkeld, dan kunt u zich wenden tot:

Het Mediators Collectief

De uitspraak van bovengenoemde instantie is bindend voor gebruiker.